ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเช่าชุดรับปริญญา (
หมดเวลา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต แล้ว กระรุณาติดต่า Tel. 02-807-4500 ext. 371,372,374 AND 187
ขั้นตอน ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1.กรอกข้อมูลภาวะมีงานทำ  http://employ.mua.go.th/index.php/MzB8fGdyYWQ
2.ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าเช่าชุด

รหัสนักศึกษา
 
เลขบัตรประชาชน

เบอร์โทร
ใช้ติดต่อกลับ


แจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสำเร็จ ทางอีเมลนักศึกษา
s5xxxxxxxxx@sau.ac.th

Southeast Asia University

Copyright @Southeast Asia University Tel. 02-807-4500 ext. 371,372,374 AND 187 http://sau.ac.th